Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZÎ
MADDE 1- “BÜYÜKTATLI KASABASI YARDIMLAŞMA VE YAŞATMA DERNEĞİ”
 
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi bulunmamaktadır.
 
DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI
 
MADDE 2-
Dernek Büyüktatlı kasabasını tanıtmak, İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz ve üyelerimiz arasında sevgi saygı yardımlaşma esasına dayalı ilişkileri düzenlemek, kalkındırma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak, sivil toplum faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konularda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, amacıyla kurulmuştur
 
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
 
MADDE 3-
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
 
1- İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar. Taşınır ve taşınmaz mallara her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
2- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konuları ile ilgili ve/veya bu alanla direkt veya indirekt ilişkili konularda,her türlü toplantı, gezi, temsil ve seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösterileri düzenleyebilir, Bu alanlarda yapılacak her türlü masrafları karşılayabilir
3- Gelir temin etmek amacıyla-üyelerine kar dağıtmamak, gelirleri dernek amaçları doğrultusunda sarf edilmek kaydıyla- her türlü iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
4- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir. Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir,
5- Lokal açabilir, kantin açıp işletebilir , mağazalar açabilir veya kiraya verebilir,
6- Öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verir,
7- Yardıma muhtaç kişilerin barınma, beslenme, cenaze masrafları ,eğitim ve diğer gereksinimlerini karşılar,
 
ÜYELİK ŞARTLARI:
 
MADDE 4-
 
A-Derneğe üye olabilmenin şartları:
a. T.C. vatandaşı olmak ,
b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
c. Derneğe kayıtlı bir üye tarafından takdim edilmiş olmak ,
d. Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak müracaatta bulunmak,
e. Yönetim kurulu tarafından üye hakkında karar verilmiş olmak,
 
Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.
Demekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, gerekli ise, ilgili mercilerden izin almış olmaları şarttır.
Yabancı uyrukluların üyeliği Türkiye'de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
 
 
MADDE 5-
Derneğin Siyasetle ilgisi :
Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.
 
ÜYELERİN HAKLARI:
 
MADDE 6-
 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.
Dernek üyeleri arasında dil. ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalıklar tanıyan hükümler konulamaz.
Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Üyelerin genel kurul toplantılarına katılabilmeleri için geçmiş ve o yıl aidatlarını ödemeleri gerekir.
 
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
MADDE 7-
Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle ve derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.
Üyeler tüzükte belirtilen miktarlarda aidat vermek zorundadır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.
 
 
DERNEKTEN ÇIKARILMA:
 
MADDE 8-
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.
Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine yönetim kurulunun kararı ile son verilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, hiçbir hak ve talepte bulunamaz.
 
 
 
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER;
 
MADDE 9-
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
 
1-Yönetim Kurulu Karar Defteri
2-Üye Kayıt Defteri
3-Gelen ve Giden evrak kayıt defteri
4-Gelir ve Gider defteri
5-Alındı Belgesi kayıt defteri
6-Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
7-Demirbaş eşya kayıt defteri
Bu defterlerin Notere en az bir defa tasdik ettirilmesi zorunludur. Biten defterin yerine yenisi alındığında Notere tasdik ettirilmesi zorunludur.
Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
 
GELİR VE GİDERDE USUL:
 
MADDE 10-
 
Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Alındı Belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı taktirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerin en büyük Mülki Amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirterek o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir.
Dernek giderlerine karşılık harcama belgeleri kullanılır.Harcama belgeleri olarak; gider pusulası (NOTER TASDİKLİ) ve/veya,Yetkili iki imzalı tutanak ve/veya, yaza kasa fişi ve/veya Fatura kullanılır.
Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yönetim kurulunca kendisine imza yetkisi verilen yönetim kurulu üyesi görevlendirilir.
Dernek kasasında memur maaş katsayısının bir ile çarpılmasıyla bulunacak rakam kadar para bulundurulur.
Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında muhasibin imzası bulunur.
Gelir ve Gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.
 
DERNEĞiN GELİRLERİ:
 
MADDE 11-
Derneğin Gelirleri:
 
1- Üyelik aidatı, AYLIK; 10 TL dır. YILLIK; 120 TL dır. Belirtilen miktar genel kurul kararı ile değiştirilebilir.
2- Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi yardım ve bağışlar,
3- Demeğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler,
4- Düğün,kermes, yemek, çay, gezi, konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5- Gelir temin etmek amacıyla kurduğu ticari ve iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,
 
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak; belirli yerlere kasa ve kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkartarak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde elde edilen gelirler.
 
GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL:
MADDE 12Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE 13Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir
DERNEĞİN ORGANLARI
 
MADDE 14- Derneğin organları şunlardır:
 
1- Genel kurul, 2- Yönetim kurulu, 3- Denetleme kurulu
 
 
GENEL KURUL
 
MADDE 15-
Genel kurul, demeğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun İbrası, derneğin feshi ve tasfiyesi şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir. Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Tüzük değişikliği, genel Kurulda hazır bulunan üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulüyle olur.
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI:
 
MADDE 16-
Genel kurul üç yılda bir, haziran ayında, yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.
Ancak yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı olağan ve olağanüstü durumlarda, yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılır.
 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağını bildirir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
 
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 
Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre yeniden yapılır.
 
 
MADDE 17-
 
Toplantı Yeri :
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Dernek Merkezi İstanbul Sultangazi ilçesi, malkoçoğlu mahallesindedir
 
GÜNDEM
MADDE 18-
Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
TOPLANTI YETER SAYISI
 
MADDE 19-
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması İle toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır.
 
TOPLANTI DİVANI:
 
MADDE 20-
Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kuruluna , düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısı için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek toplantı divanı oluşturulur Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU:
 
MADDE 21-
Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bîr veya bir kaçına bu yetkisini verebilir.
 
Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak; derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek, genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın belirlediği diğer konular yönetim kurulunun görevidir
 
Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bîr başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırasıyla çağrılır.
 
 
DENETLEME KURULU:
 
MADDE 22-
Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin hesap ve kayıtları ile, işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.
 
 
 
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
 
MADDE 23-
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 (yedi) gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgah adresleri ile, savcılık belgeleri bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.
 
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
 
MADDE 24-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği, ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı İsteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 
 
 
 
 
 
 
 
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE :
 
MADDE 25-
 
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi İçin, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 
Genel kurulca fesih kararı verilince, derneğin feshi, yönetim kurulunca 5 (beş) gün içinde , mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Derneğin Genel kurulca veya kendiliğinden fesih kararı verilince derneğe ait tüm para, mal ve hakları Genel kurul kararı ile bir vakıfa, yurda ya da okula devredilir. Dernek Mahkeme kararı ile fesih edildiği taktirde ise tüm para, mal ye hakları hazineye devredilir. Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için 3 kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir.
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 
MADDE 26-
 
Dernek tüzüğünde, hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
 
 
GEÇİCİ MADDE:
 
MADDE 27-
İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsil edecek, yapılan tebligatları kabul edecek ve görev yapacak geçici yönetim kurulu üyeleri


DERNEĞİN KURUCULARI
 
MADDE 28-
 
Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. Uyruklu olup aşağıda kimlikleri belirtilen kişilerdir